Print »  

Kontaktai ir struktūra

Atnaujinta 2013-07-30 09:59

Bendrieji kontaktai

Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Kab. nr. El. pašto adresas
Telefonas pasiteirauti
-
8 706 64 976, Faks. 8 706 64 988 vtd@tourism.lt

Vadovybė

Direktorė 8 706 64 965 239 raimonda.balniene@tourism.lt
Direktoriaus pavaduotojas
Juozas Raguckas
8 706 64 966 237/4 juozas.raguckas@tourism.lt

Skyriaus uždaviniai yra:

 • įgyvendinti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo, kitų teisės aktų nuostatas turizmo teisinio reguliavimo, turizmo paslaugų teikimo, turizmo rinkos priežiūros srityje;
 • siekti, kad Departamento veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Turizmo bei kitų įstatymų, be kita ko, vykdomi Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai, Departamento direktoriaus įsakymai ir individualūs teisės aktai, išleisti pagal jo kompetenciją, būtų ginamos Departamento, jo struktūrinių padalinių teisės ir teisėti interesai.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • pagal kompetenciją rengia su turizmo paslaugų teikimu susijusių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, nustatyta tvarka kontroliuoja turizmo teisės aktų vykdymą;
 • pagal kompetenciją nagrinėja kitų institucijų parengtų teisės aktų, programų ir planavimo dokumentų projektus ir teikia dėl jų derinimo išvadas bei siūlymus Departamento direktoriui;
 • pagal kompetenciją dalyvauja turizmo srities nacionalinės teisės derinimo su Europos Sąjungos teisės aktais procese;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Nacionalinę turizmo plėtros programą;
 • pagal kompetenciją turizmo ir rekreacijos srityje rengia išvadas, pasiūlymus, derina teritorinių turizmo plėtros programų, kurortų plėtros dokumentų, turizmo ir rekreacijos plėtros schemų, specialiojo teritorijų planavimo dokumentų projektus;
 • organizuoja Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo, Gidų profesinės kvalifikacijos vertinimo, Kelionių organizatorių, kelionių agentūrų ir kelionių agentų pažymėjimų išdavimo komisijų darbą;
 • pagal kompetenciją atlieka turizmo informacijos centrų šalyje veiklos koordinavimą, metodinį vadovavimą bei turizmo informacijos centro ženklo naudojimo kontrolę;
 • tiria turizmo specialistų rengimo reikmes, organizuoja ir įgyvendina turizmo sektoriaus specialistų kvalifikacijos tobulinimą, atlieka turizmo specialistų kvalifikacijų pripažinimą;
 • priima prašymus bei rengia dokumentų projektus dėl pažymėjimų, patvirtinančių, kad kelionių organizavimo paslaugų teikėjai atitinka nustatytus reikalavimus, ir suteikiančių teisę teikti atitinkamas turizmo paslaugas, išdavimo bei panaikinimo ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos svarstyti Kelionių organizatorių, kelionių agentūrų ir kelionių agentų pažymėjimų išdavimo komisijai;
 • pagal kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių politinių ir visuomeninių sankcijų turizmo srityje priežiūrą;
 • atlieka turizmo paslaugų teikėjų veiklos stebėseną ir priežiūrą;
 • teikia išvadas dėl vartotojų (turistų) prašymuose nurodytų reikalavimų ir pardavėjo, paslaugų teikėjo pateiktų paaiškinimų, kelionių organizatoriaus ir (ar) kelionių agentūros veiksmų (neveikimo) teikiant turizmo paslaugas;
 • vykdo personalo administravimo funkcijas (organizuoja Departamento valstybės tarnautojų priėmimo į tarnybą konkursus; rengia darbo sutartis, įsakymų dėl personalo priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo projektus; rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Departamento struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo; organizuoja Departamento valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, kvalifikacijos kėlimą);
 • pagal kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, įgyvendina ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimus Departamente;
 • teikia teisines konsultacijas;
 • konsultuoja fizinius asmenis bei ūkio subjektus, kurių veiklos stebėsena priskirta Skyriaus kompetencijai, teikia metodinę pagalbą dėl tinkamo teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų laikymosi;
 • Departamento interneto svetainei teikia informaciją, susijusią su Skyriaus kompetencija;
 • pagal kompetenciją atstovauja Departamentui teismuose, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja kolegialių institucijų veikloje;
 • pagal kompetenciją vykdo funkcijas, susijusias su atstovavimu, pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose, jų sudarytuose (įsteigtuose) komitetuose ir darbo grupėse;
 • teikia duomenis Departamento turizmo paslaugų teikėjų duomenų bazei;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus, Departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimus.
Skyriaus vedėja
Vaiva Vaitkaitytė
8 706 64 969 241 vaiva.vaitkaityte@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Akvilė Vanagaitė
8 706 64 968 241 akvile.vanagaite@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Justina Leonavičiūtė
8 706 64 971 237/1 justina.leonaviciute@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Marina Ožigar
8 706 64 970 237/1 marina.ozigar@tourism.lt

Skyriaus uždaviniai:

 

 • užtikrinti buhalterinės apskaitos tvarkymą laikantis buhalterinės apskaitos reglamentuojančių teisės aktų, taip pat Departamento nustatytų kitų apskaitos reikalavimų;
 • užtikrinti, kad visos Departamento ūkinės operacijos būtų įtrauktos į kompiuterizuotą apskaitą pagal skyriui pateiktus dokumentus;
 • užtikrinti dokumentų valdymą Departamente pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles ir kitų teisės aktų reikalavimus;
 • užtikrinti Departamento autotransporto tvarkymą, inventoriaus, organizacinės technikos ir kitų reikalingų darbo priemonių aprūpinimą, sudarant tinkamas ir saugias darbo sąlygas Departamento direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, kitiems Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • kontroliuoja patvirtintų Departamento išlaidų sąmatų vykdymą ir apskaito išlaidas pagal išlaidų straipsnius;
 • apskaito visas pinigines lėšas, prekines ir materialines vertybes bei pagrindines priemones ir fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su lėšų cirkuliacija;
 • vykdo Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo apmokėjimo apskaitą, kontroliuoja, kad būtų teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, laiku mokami atlyginimai, teisingai suskaičiuoti ir laiku pervesti mokesčiai į biudžetą ir socialiniam draudimo skyriui;
 • tinkamai ir laiku tvarko Departamento vykdomoms programoms ir projektams iš ES struktūrinės paramos, ES techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos ir valstybės biudžeto lėšų, nebiudžetinių lėšų, turto ir įsipareigojimų apskaitą.
 • organizuoja Departamento piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, darbų, atsiskaitymų bei kito turto ir metines inventorizacijas, ruošia jų dokumentaciją ir įtraukia inventorizacijos rezultatus į apskaitą;
 • teikia su skyriaus veikla susijusią informaciją Departamento direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, kitoms valstybės institucijoms;
 • ruošia metines ir kitas tarpines finansines – ūkinės veiklos atskaitomybes (balansus), garantuoja, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė būtų laiku pateikiama valstybės institucijoms.
 • įtraukia visas Departamento ūkinės operacijas į kompiuterizuotą apskaitą pagal skyriui pateiktus dokumentus;
 • kontroliuoja, kad būtų teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kreditoriams, įtraukia nurašymo ir likvidavimo aktų duomenis į apskaitą;
 • kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai, finansiniai ištekliai;
 • atlieka Departamento finansinės – ūkinės veiklos analizę;
 • nuosekliai seka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų pakeitimus buhalterinės apskaitos bei finansiniais klausimais ir apie tai laiku informuoja Departamento direktorių; kaupia metodinę medžiagą;
 • laiku sutvarko ir perduoda Skyriaus dokumentus į archyvą, seka, kad būtų tinkamai saugomi Skyriaus dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos.
 • rūpinasi Departamento autotransporto technine būkle, draudimu, organizuoja šio autotransporto technines apžiūras. Organizuoja Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų aprūpinimą autotransportu jų vykdomoms funkcijoms įgyvendinti;
 • aprūpina departamento direktorių, direktoriaus pavaduotoją, valstybės tarnautojus ir darbuotojus inventoriumi, organizacine technika ir kitomis darbo priemonėmis;
 • organizuoja teisės aktais nustatytų darbų saugos ir civilinės saugos reikalavimų įgyvendinimą Departamente.
 • prižiūri Departamento turto (tarnybinių patalpų ir jose esančių elektros, telefono, vandentiekio, apsaugos sistemų, tarnybinių automobilių ir kt.) būklę, laiku praneša apie būtinybę jį remontuoti, bei laiku atlikti šio turto (tarnybinių patalpų, baldų, tarnybinių automobilių ir kt.) smulkų remontą.
 • atlieka prekių pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją, naudojantis CPO elektroniniu katalogu;
 • užtikrina tikslią ir greitą iš Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Seimo ir Vyriausybės gaunamų dokumentų (įstatymų, nutarimų, potvarkių, raštų, įsakymų, nurodymų ir kt.) tvarkymo eigą: nustatyta tvarka registruoja, pateikia Departamento direktoriui ir su Departamento direktoriaus rezoliucijomis paskirsto Departamento administracijos padaliniams pagal jų kompetenciją;
 • tvarko gaunamą korespondenciją, ją nuskaito (skenuoja), registruoja, pateikia Departamento direktoriui ir su Departamento direktoriaus rezoliucijomis paskirsto Departamento administracijos padaliniams pagal jų kompetenciją.
 • tvarko Departamento siunčiamąją korespondenciją: registruoja (suteikia registracijos numerį), tikrina, ar tinkamai įforminta, rūšiuoja, pildo paprastų ir registruotų laiškų registrus, ženklina vokus ir išsiunčia;
 • registruoja Departamento veiklos, personalo, atostogų, komandiruočių įsakymus, Departamento direktoriaus pasirašytas sutartis, išskyrus darbo sutartis;
 • rengia komandiruočių ir atostogų įsakymų projektus; įveda darbuotojų komandiruotes, atostogas, nedarbingumo laikotarpius į VATIS sistemą.
 • priima asmenų prašymus ir dokumentus pažymėjimams, leidimams gauti ir juos registruoja;
 • tvirtina Departamento parengtų ir jo oficialiai gautų dokumentų kopijų, išrašų ir nuorašų tikrumą;
 • organizuoja Departamento archyvo darbą ir užtikrina jo tvarkymą, saugojimą ir naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • organizuoja bylų priėmimą iš Departamento administracijos padalinių į Departamento archyvą;
 • rengia Departamento dokumentacijos planą ir derina jį su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, kontroliuoja jo taikymą, sudarant dokumentų bylas Departamento administracijos padaliniuose;
 • rengia į Departamento archyvą perduotų nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus;
 • tvarko, rengia ir Lietuvos valstybės naujajam archyvui perduoda nuolatinio saugojimo bylas;
 • užtikrina tinkamą ilgo saugojimo ir personalo bylų tvarkymą Departamento archyve, nurašo bylas, pasibaigus jų saugojimo terminui;
 • organizuoja Departamento Dokumentų ekspertų komisijos darbą;
 • laikosi ūkinę-finansinę veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ir direktoriaus pavedimus.
Skyriaus vedėja
Irena Genienė
8 706 64 974 237/3 irena.geniene@tourism.lt
Vyresnioji specialistė (administratorė)
Nerilė Taluntienė
8 706 64 976 244 (237-243) vtd@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Lijana Bukantienė
8 706 64 973 237/3 lijana.bukantiene@tourism.lt
Specialistas
Jan Verkovskij
d.869888708

Pagrindinis skyriaus uždavinys - užtikrinti valstybinės reikšmės turizmo plėtros projektų planavimą, rengimą, administravimą ir įgyvendinimo kontrolę, pagal skyriaus kompetenciją užtikrinti ES paramos ir paramos iš kitų finansavimo šaltinių turizmo sričiai teikimą, projektų rengimą.

Įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, skyrius vykdo šias funkcijas:

 • Įgyvendina pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.3-ŪM-04-V priemonės "Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas" finansuojamų projektų rengimą, administravimą bei jau įgyvendintų projektų kontrolę, ataskaitų teikimą Lietuvos ir ES kontroliuojančių bei įgyvendinančių institucijų nustatytais terminais ir tvarka;
 • Įgyvendina pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto “Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas” VP1-4.1-VRM-03-V priemonės “Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ kvietimą finansuojamų projektų rengimą, administravimą bei jau įgyvendintų projektų kontrolę, ataskaitų teikimą Lietuvos ir ES kontroliuojančių bei įgyvendinančių institucijų nustatytais terminais ir tvarka;
 • Dalyvauja Nacionalinės turizmo plėtros programos rengime, teikia pasiūlymus dėl turizmo infrastruktūros plėtros priemonių ir prioritetų, dalyvauja kitoje Departamento programavimo ir planavimo veikloje;
 • Vykdo funkcijas, susijusias su atstovavimu, pristatant Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos Europos Komisijos, stojimo (ES) sutarties akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse;
 • Dalyvauja vykdant finansinių išteklių, reikalingų projektų bendrajam finansavimui poreikio planavimą, atlieka projektams įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo kontrolę;
 • Rengia dokumentaciją reikalingą, siekiant pasinaudoti ES struktūrinių fondų teikiama parama, parama iš kitų finansavimo šaltinių (Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programų, Europos teritorinio bendradarbiavimo programų, Europos Komisijos turizmo programų, nacionalinės paramos ir pan.);
 • Atlieka Phare Ekonominės ir socialinės sanglaudos programos lėšomis įgyvendintų projektų kontrolę ir ataskaitų teikimą Lietuvos ir ES kontroliuojančių institucijų nustatytais terminais ir tvarka;
 • Įgyvendina užbaigtų nacionalinių turizmo trasų ir maršrutų plėtros ir žinomumo didinimo projektų stebėseną, inicijuoja šio pobūdžio projektų optimizavimo, tolimesnės plėtros, tobulinimo bei susijusius projektus;
 • Atlieka turizmo informacinės infrastruktūros plėtojimo planavimą ir veiklos koordinavimą su kitomis valstybės institucijomis, apskričių viršininkų ir savivaldybių institucijomis, socialiniais partneriais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
 • Atlieka projektais sukurtos turizmo informacinės infrastruktūros ir kito turto priežiūrą, sprendimų projektų dėl patikėjimo teise valdomo turto perdavimo juridiniams asmenims regimą, turto perdavimą;
 • Rengia turizmo plėtros projektinius pasiūlymus, atlieka kitų institucijų parengtų projektų ekspertinį įvertinimą, dalyvauja šiais klausimais darbo grupių ar komisijų veikloje;
 • Rengia dokumentaciją ES struktūrinės paramos ar paramos iš kitų finansavimo šaltinių turizmo sektoriui gavimui;
 • Atlieka dvišalių ir daugiašalių turizmo plėtros projektų, tame tarpe tarptautinių projektų, administravimą ir įgyvendinimo kontrolę, projektų, finansuojamų ES fondų lėšomis ir lėšomis iš kitų finansavimo šaltinių, administravimą ir įgyvendinimo kontrolę;
 • Įgyvendina turizmo informacinės infrastruktūros plėtros projektus, informacinių ir paslaugų kelio ženklų įrengimo projektus;
 • organizuoja Departamento viešuosius pirkimus bei atstovauja Departamento interesus viešųjų pirkimų klausimais;
 • Teikia informaciją kitoms valstybės institucijoms, apskričių viršininkams, savivaldybių institucijoms, stiprinant administracinius gebėjimus turizmo projektų rengimo ar administravimo klausimais, konsultuoja šiais klausimais verslo subjektus;
 • Pagal kompetenciją palaiko ryšius su turizmo srities asociacijomis ir kitomis valstybinėmis institucijomis;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų įgyvendinamuose projektuose;
 • Pagal kompetenciją atstovauja Departamentui valstybės valdžios ir valdymo institucijose, kitose įstaigose, dalyvauja darbo ir kitų grupių ar komisijų darbe;
 • Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus ir teikia jiems informaciją;
 • Dalyvauja konferencijose ir seminaruose, kuriuose svarstomi turizmo plėtros ir turizmo projektų įgyvendinimo klausimai.
Skyriaus vedėja
Laura Sungailaitė-Jurčė
8 706 64 972 242 laura.sungailaite@tourism.lt
Vyriausioji specialistė (viešieji pirkimai)
Kristina Rudienė
8 706 64962 235 kristina.rudiene@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Birutė Rubikaitė
8 706 64 977 238 birute.rubikaite@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Rasa Liubinaitė
8 706 64 978 238 rasa.liubinaite@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Laura Vaiciukevičiūtė
8 706 64 979 235 laura.vaiciukeviciute@tourism.lt

Skyriaus uždaviniai:

 • atlikti turizmo rinkų ir Lietuvos turizmo paslaugų tyrimus;
 • užtikrinti Lietuvos turizmo rinkodaros planų tikslinėse Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkose bei Lietuvoje priemonių įgyvendinimą bei įgyvendinimo koordinavimą;
 • užtikrinti informacijos apie Lietuvą, jos turizmo ir kurortų galimybes užsienio ir vidaus turizmo rinkose sklaidą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • atlieka turizmo rinkų ir Lietuvos turizmo paslaugų tyrimus bei turizmo rinkų analizę;
 • įgyvendina Lietuvos turizmo rinkodaros planus tikslinėse Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkose bei Lietuvoje ir koordinuoja jų įgyvendinimą bei teikia pasiūlymus dėl reikiamų priemonių tikslinėse rinkose poreikio (pvz. spec. leidiniai ir kt. tarpkultūrinio adaptavimo priemonės, daugiakalbiškumo užtikrinimas);
 • rengia ir platina informaciją apie Lietuvą, jos pagrindines traukos vietoves, pagrindinius planuojamus renginius, jos turizmo ir kurortų galimybes užsienio ir vidaus turizmo rinkose;
 • aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos turizmo informaciniais centrais užsienyje ir užsienio žiniasklaida, bei pateikia jiems aktualiausią informaciją apie Lietuvą, jos pagrindines traukos vietoves, pagrindinius planuojamus renginius, jos turizmo ir kurortų galimybes;
 • analizuoja turizmo informacijos centrų statistines ataskaitas, jas apibendrina;
 • rengia metines, pusmetines ir ketvirtines analitines Lietuvos turizmo būklės apžvalgas, turizmo ekonomines prognozes strateginiam planavimui;
 • dalyvauja rinkodaros priemonių pagal patvirtintą Rinkodaros planą įgyvendinime ir koordinuoja turizmo informacijos centrų ir atstovybių užsienio valstybėse veiklą;
 • teikia pasiūlymus Rinkodaros skyriui dėl priemonių tikslinėse rinkose, įskaitant priemones, realizuojamas per Lietuvos turizmo informacijos centrus užsienyje, poreikio bei rengia turizmo informacijos centrų ir atstovybių užsienio valstybėse metinius veiklos planus;
 • įgyvendina finansinių išteklių, būtinų kasmetinėms rinkodaros priemonėms tikslinėse rinkose, poreikio planavimą;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su turizmo verslo asociacijomis;
 • vykdo Lietuvos turizmo rinkodaros stebėseną (monitoringą);
 • vykdo Lietuvos prioritetinių turizmo produktų pristatymą bei teikia pasiūlymus turizmo produktų tobulinimui ar nišinių produktų pristatymui tikslinėse rinkose;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ambasadomis užsienyje, užsienio valstybių ambasadomis Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos komercijos ataše skyriaus kompetencijai priklausančiais darbo klausimais;
 • užtikrina tinkamą šalies dalyvavimą tarptautinėse organizacijose;
 • dalyvauja Baltijos šalių turizmo marketingo strategijos įgyvendinime bei kituose tarptautiniuose rinkodaros projektuose;
 • pagal kompetenciją įgyvendina tarptautinėse sutartyse numatytas priemones;
 • pagal kompetenciją atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybės institucijose, kitose įstaigose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • dalyvauja konferencijose ir seminaruose, kuriuose svarstomi Skyriaus kompetencijai priklausantys klausimai;
 • atlieka Nacionalinės turizmo informacijos sistemos valdytojo funkcijas;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ir direktoriaus pavedimus.
Skyriaus vedėja
Živilė Stulpinienė
8 706 64 981 240 zivile.stulpiniene@tourism.lt
Vyriausioji specialistė (analitikė)
Elena Žibort
8 706 64 982 234 elena.zibort@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Olga Gončarova
8 706 64 983 234 olga.goncarova@tourism.lt
Vyriausiasis specialistas
Tomaš Jackevič
8 706 64 931 234 tomas.jackevic@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Indrė Šlyžiūtė
8 706 64 964 235 indre.slyziute@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Rasa Matulevičienė
8 706 64 975 234 rasa.matuleviciene@tourism.lt

Skyriaus uždaviniai:

 • užtikrinti Lietuvos turizmo rinkodaros metinių ir perspektyvinių (2 m.) planų parengimą ir jų įgyvendinimo koordinavimą;
 • dalyvauti rengiant Lietuvos turizmo įvaizdžio strategiją;
 • dalyvauti formuojant Lietuvos turizmo įvaizdį.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • rengia metinius bei perspektyvinius (2 m.) Lietuvos turizmo rinkodaros planus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
 • dalyvauja rengiant Lietuvos turizmo įvaizdžio strategiją;
 • vykdo Departamento turizmo rinkodaros veiklą, susijusią su valstybės turizmo įvaizdžio formavimu, koordinavimu su kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis;
 • prižiūri ir administruoja internetinį tinklalapį www.Lithuania.travel, atnaujina jame esančią informaciją;
 • kartu su Tikslinių rinkų skyriumi koordinuoja turizmo informacijos centrų - atstovybių užsienio valstybėse plėtrą ir jų rinkodaros planų derinimą;
 • įgyvendina finansinių išteklių, būtinų kasmetinėms rinkodaros priemonėms, poreikio planavimą bei
 • kartu su Tikslinių rinkų skyriumi priima sprendimus dėl konkrečių rinkodaros priemonių parinkimo ir įgyvendinimo konkrečiose rinkose;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su turizmo verslo asociacijomis;
 • vykdo Lietuvos turizmo rinkodaros stebėseną (monitoringą);
 • analizuoja Departamento reprezentacinių rinkodaros priemonių bei Lietuvos turizmo galimybių pristatymo medžiagos poreikį, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl jų užsakymo, organizuoja jų gaminimą ir platinimą;
 • dalyvauja Baltijos šalių turizmo marketingo strategijos parengime bei kituose tarptautiniuose rinkodaros projektuose;
 • pagal kompetenciją įgyvendina tarptautinėse sutartyse numatytas priemones;
 • pagal kompetenciją atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybės institucijose, kitose įstaigose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • dalyvauja konferencijose ir seminaruose, kuriuose svarstomi Skyriaus kompetencijai priklausantys klausimai;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ir direktoriaus pavedimus.
Skyriaus vedėja
Vaiva Bukelskytė
8 706 64 987 242 vaiva.bukelskyte@tourism.lt
Skyriaus vedėjo pavaduotoja
Lauryna Tarvydienė
8 706 64 980 242 lauryna.tarvydiene@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Lina Laurynaitė
8 706 64 985 236 lina.laurynaite@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Ieva Burzdžiūtė
8 706 64 986 236 ieva.burzdziute@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Ieva Druktenė
8 706 64 984 236 ieva.druktene@tourism.lt
Vyriausioji specialistė (viešieji ryšiai)
Gerda Butkuvienė
8 706 64 967 240 gerda.butkuviene@tourism.lt
Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.