Print »  

Finansų valdymo ir administravimo skyrius

Atnaujinta 2013-07-02 13:55

Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Kab. nr. El. pašto adresas
Skyriaus vedėja
Irena Genienė
8 706 64 974 237/3 irena.geniene@tourism.lt
Vyresnioji specialistė (administratorė)
Nerilė Taluntienė
8 706 64 976 244 (237-243) vtd@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Lijana Bukantienė
8 706 64 973 237/3 lijana.bukantiene@tourism.lt
Specialistas
Jan Verkovskij
d.869888708

Skyriaus uždaviniai:

 

 • užtikrinti buhalterinės apskaitos tvarkymą laikantis buhalterinės apskaitos reglamentuojančių teisės aktų, taip pat Departamento nustatytų kitų apskaitos reikalavimų;
 • užtikrinti, kad visos Departamento ūkinės operacijos būtų įtrauktos į kompiuterizuotą apskaitą pagal skyriui pateiktus dokumentus;
 • užtikrinti dokumentų valdymą Departamente pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles ir kitų teisės aktų reikalavimus;
 • užtikrinti Departamento autotransporto tvarkymą, inventoriaus, organizacinės technikos ir kitų reikalingų darbo priemonių aprūpinimą, sudarant tinkamas ir saugias darbo sąlygas Departamento direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, kitiems Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • kontroliuoja patvirtintų Departamento išlaidų sąmatų vykdymą ir apskaito išlaidas pagal išlaidų straipsnius;
 • apskaito visas pinigines lėšas, prekines ir materialines vertybes bei pagrindines priemones ir fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su lėšų cirkuliacija;
 • vykdo Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo apmokėjimo apskaitą, kontroliuoja, kad būtų teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, laiku mokami atlyginimai, teisingai suskaičiuoti ir laiku pervesti mokesčiai į biudžetą ir socialiniam draudimo skyriui;
 • tinkamai ir laiku tvarko Departamento vykdomoms programoms ir projektams iš ES struktūrinės paramos, ES techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos ir valstybės biudžeto lėšų, nebiudžetinių lėšų, turto ir įsipareigojimų apskaitą.
 • organizuoja Departamento piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, darbų, atsiskaitymų bei kito turto ir metines inventorizacijas, ruošia jų dokumentaciją ir įtraukia inventorizacijos rezultatus į apskaitą;
 • teikia su skyriaus veikla susijusią informaciją Departamento direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, kitoms valstybės institucijoms;
 • ruošia metines ir kitas tarpines finansines – ūkinės veiklos atskaitomybes (balansus), garantuoja, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė būtų laiku pateikiama valstybės institucijoms.
 • įtraukia visas Departamento ūkinės operacijas į kompiuterizuotą apskaitą pagal skyriui pateiktus dokumentus;
 • kontroliuoja, kad būtų teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kreditoriams, įtraukia nurašymo ir likvidavimo aktų duomenis į apskaitą;
 • kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai, finansiniai ištekliai;
 • atlieka Departamento finansinės – ūkinės veiklos analizę;
 • nuosekliai seka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų pakeitimus buhalterinės apskaitos bei finansiniais klausimais ir apie tai laiku informuoja Departamento direktorių; kaupia metodinę medžiagą;
 • laiku sutvarko ir perduoda Skyriaus dokumentus į archyvą, seka, kad būtų tinkamai saugomi Skyriaus dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos.
 • rūpinasi Departamento autotransporto technine būkle, draudimu, organizuoja šio autotransporto technines apžiūras. Organizuoja Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų aprūpinimą autotransportu jų vykdomoms funkcijoms įgyvendinti;
 • aprūpina departamento direktorių, direktoriaus pavaduotoją, valstybės tarnautojus ir darbuotojus inventoriumi, organizacine technika ir kitomis darbo priemonėmis;
 • organizuoja teisės aktais nustatytų darbų saugos ir civilinės saugos reikalavimų įgyvendinimą Departamente.
 • prižiūri Departamento turto (tarnybinių patalpų ir jose esančių elektros, telefono, vandentiekio, apsaugos sistemų, tarnybinių automobilių ir kt.) būklę, laiku praneša apie būtinybę jį remontuoti, bei laiku atlikti šio turto (tarnybinių patalpų, baldų, tarnybinių automobilių ir kt.) smulkų remontą.
 • atlieka prekių pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją, naudojantis CPO elektroniniu katalogu;
 • užtikrina tikslią ir greitą iš Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Seimo ir Vyriausybės gaunamų dokumentų (įstatymų, nutarimų, potvarkių, raštų, įsakymų, nurodymų ir kt.) tvarkymo eigą: nustatyta tvarka registruoja, pateikia Departamento direktoriui ir su Departamento direktoriaus rezoliucijomis paskirsto Departamento administracijos padaliniams pagal jų kompetenciją;
 • tvarko gaunamą korespondenciją, ją nuskaito (skenuoja), registruoja, pateikia Departamento direktoriui ir su Departamento direktoriaus rezoliucijomis paskirsto Departamento administracijos padaliniams pagal jų kompetenciją.
 • tvarko Departamento siunčiamąją korespondenciją: registruoja (suteikia registracijos numerį), tikrina, ar tinkamai įforminta, rūšiuoja, pildo paprastų ir registruotų laiškų registrus, ženklina vokus ir išsiunčia;
 • registruoja Departamento veiklos, personalo, atostogų, komandiruočių įsakymus, Departamento direktoriaus pasirašytas sutartis, išskyrus darbo sutartis;
 • rengia komandiruočių ir atostogų įsakymų projektus; įveda darbuotojų komandiruotes, atostogas, nedarbingumo laikotarpius į VATIS sistemą.
 • priima asmenų prašymus ir dokumentus pažymėjimams, leidimams gauti ir juos registruoja;
 • tvirtina Departamento parengtų ir jo oficialiai gautų dokumentų kopijų, išrašų ir nuorašų tikrumą;
 • organizuoja Departamento archyvo darbą ir užtikrina jo tvarkymą, saugojimą ir naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • organizuoja bylų priėmimą iš Departamento administracijos padalinių į Departamento archyvą;
 • rengia Departamento dokumentacijos planą ir derina jį su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, kontroliuoja jo taikymą, sudarant dokumentų bylas Departamento administracijos padaliniuose;
 • rengia į Departamento archyvą perduotų nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus;
 • tvarko, rengia ir Lietuvos valstybės naujajam archyvui perduoda nuolatinio saugojimo bylas;
 • užtikrina tinkamą ilgo saugojimo ir personalo bylų tvarkymą Departamento archyve, nurašo bylas, pasibaigus jų saugojimo terminui;
 • organizuoja Departamento Dokumentų ekspertų komisijos darbą;
 • laikosi ūkinę-finansinę veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ir direktoriaus pavedimus.
Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.