Print »  

Projektų administravimo skyrius

Atnaujinta 2013-07-03 15:28

Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Kab. nr. El. pašto adresas
Skyriaus vedėja
Laura Sungailaitė-Jurčė
8 706 64 972 242 laura.sungailaite@tourism.lt
Vyriausioji specialistė (viešieji pirkimai)
Kristina Rudienė
8 706 64962 235 kristina.rudiene@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Birutė Rubikaitė
8 706 64 977 238 birute.rubikaite@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Rasa Liubinaitė
8 706 64 978 238 rasa.liubinaite@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Laura Vaiciukevičiūtė
8 706 64 979 235 laura.vaiciukeviciute@tourism.lt

Pagrindinis skyriaus uždavinys - užtikrinti valstybinės reikšmės turizmo plėtros projektų planavimą, rengimą, administravimą ir įgyvendinimo kontrolę, pagal skyriaus kompetenciją užtikrinti ES paramos ir paramos iš kitų finansavimo šaltinių turizmo sričiai teikimą, projektų rengimą.

Įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, skyrius vykdo šias funkcijas:

 • Įgyvendina pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.3-ŪM-04-V priemonės "Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas" finansuojamų projektų rengimą, administravimą bei jau įgyvendintų projektų kontrolę, ataskaitų teikimą Lietuvos ir ES kontroliuojančių bei įgyvendinančių institucijų nustatytais terminais ir tvarka;
 • Įgyvendina pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto “Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas” VP1-4.1-VRM-03-V priemonės “Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ kvietimą finansuojamų projektų rengimą, administravimą bei jau įgyvendintų projektų kontrolę, ataskaitų teikimą Lietuvos ir ES kontroliuojančių bei įgyvendinančių institucijų nustatytais terminais ir tvarka;
 • Dalyvauja Nacionalinės turizmo plėtros programos rengime, teikia pasiūlymus dėl turizmo infrastruktūros plėtros priemonių ir prioritetų, dalyvauja kitoje Departamento programavimo ir planavimo veikloje;
 • Vykdo funkcijas, susijusias su atstovavimu, pristatant Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos Europos Komisijos, stojimo (ES) sutarties akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse;
 • Dalyvauja vykdant finansinių išteklių, reikalingų projektų bendrajam finansavimui poreikio planavimą, atlieka projektams įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo kontrolę;
 • Rengia dokumentaciją reikalingą, siekiant pasinaudoti ES struktūrinių fondų teikiama parama, parama iš kitų finansavimo šaltinių (Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programų, Europos teritorinio bendradarbiavimo programų, Europos Komisijos turizmo programų, nacionalinės paramos ir pan.);
 • Atlieka Phare Ekonominės ir socialinės sanglaudos programos lėšomis įgyvendintų projektų kontrolę ir ataskaitų teikimą Lietuvos ir ES kontroliuojančių institucijų nustatytais terminais ir tvarka;
 • Įgyvendina užbaigtų nacionalinių turizmo trasų ir maršrutų plėtros ir žinomumo didinimo projektų stebėseną, inicijuoja šio pobūdžio projektų optimizavimo, tolimesnės plėtros, tobulinimo bei susijusius projektus;
 • Atlieka turizmo informacinės infrastruktūros plėtojimo planavimą ir veiklos koordinavimą su kitomis valstybės institucijomis, apskričių viršininkų ir savivaldybių institucijomis, socialiniais partneriais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
 • Atlieka projektais sukurtos turizmo informacinės infrastruktūros ir kito turto priežiūrą, sprendimų projektų dėl patikėjimo teise valdomo turto perdavimo juridiniams asmenims regimą, turto perdavimą;
 • Rengia turizmo plėtros projektinius pasiūlymus, atlieka kitų institucijų parengtų projektų ekspertinį įvertinimą, dalyvauja šiais klausimais darbo grupių ar komisijų veikloje;
 • Rengia dokumentaciją ES struktūrinės paramos ar paramos iš kitų finansavimo šaltinių turizmo sektoriui gavimui;
 • Atlieka dvišalių ir daugiašalių turizmo plėtros projektų, tame tarpe tarptautinių projektų, administravimą ir įgyvendinimo kontrolę, projektų, finansuojamų ES fondų lėšomis ir lėšomis iš kitų finansavimo šaltinių, administravimą ir įgyvendinimo kontrolę;
 • Įgyvendina turizmo informacinės infrastruktūros plėtros projektus, informacinių ir paslaugų kelio ženklų įrengimo projektus;
 • organizuoja Departamento viešuosius pirkimus bei atstovauja Departamento interesus viešųjų pirkimų klausimais;
 • Teikia informaciją kitoms valstybės institucijoms, apskričių viršininkams, savivaldybių institucijoms, stiprinant administracinius gebėjimus turizmo projektų rengimo ar administravimo klausimais, konsultuoja šiais klausimais verslo subjektus;
 • Pagal kompetenciją palaiko ryšius su turizmo srities asociacijomis ir kitomis valstybinėmis institucijomis;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų įgyvendinamuose projektuose;
 • Pagal kompetenciją atstovauja Departamentui valstybės valdžios ir valdymo institucijose, kitose įstaigose, dalyvauja darbo ir kitų grupių ar komisijų darbe;
 • Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus ir teikia jiems informaciją;
 • Dalyvauja konferencijose ir seminaruose, kuriuose svarstomi turizmo plėtros ir turizmo projektų įgyvendinimo klausimai.
Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.