Print »  

Teisinio reguliavimo skyrius

Atnaujinta 2013-07-02 13:55

Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Kab. nr. El. pašto adresas
Skyriaus vedėja
Vaiva Vaitkaitytė
8 706 64 969 241 vaiva.vaitkaityte@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Akvilė Vanagaitė
8 706 64 968 241 akvile.vanagaite@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Justina Leonavičiūtė
8 706 64 971 237/1 justina.leonaviciute@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Marina Ožigar
8 706 64 970 237/1 marina.ozigar@tourism.lt

Skyriaus uždaviniai yra:

 • įgyvendinti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo, kitų teisės aktų nuostatas turizmo teisinio reguliavimo, turizmo paslaugų teikimo, turizmo rinkos priežiūros srityje;
 • siekti, kad Departamento veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Turizmo bei kitų įstatymų, be kita ko, vykdomi Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai, Departamento direktoriaus įsakymai ir individualūs teisės aktai, išleisti pagal jo kompetenciją, būtų ginamos Departamento, jo struktūrinių padalinių teisės ir teisėti interesai.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • pagal kompetenciją rengia su turizmo paslaugų teikimu susijusių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, nustatyta tvarka kontroliuoja turizmo teisės aktų vykdymą;
 • pagal kompetenciją nagrinėja kitų institucijų parengtų teisės aktų, programų ir planavimo dokumentų projektus ir teikia dėl jų derinimo išvadas bei siūlymus Departamento direktoriui;
 • pagal kompetenciją dalyvauja turizmo srities nacionalinės teisės derinimo su Europos Sąjungos teisės aktais procese;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Nacionalinę turizmo plėtros programą;
 • pagal kompetenciją turizmo ir rekreacijos srityje rengia išvadas, pasiūlymus, derina teritorinių turizmo plėtros programų, kurortų plėtros dokumentų, turizmo ir rekreacijos plėtros schemų, specialiojo teritorijų planavimo dokumentų projektus;
 • organizuoja Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo, Gidų profesinės kvalifikacijos vertinimo, Kelionių organizatorių, kelionių agentūrų ir kelionių agentų pažymėjimų išdavimo komisijų darbą;
 • pagal kompetenciją atlieka turizmo informacijos centrų šalyje veiklos koordinavimą, metodinį vadovavimą bei turizmo informacijos centro ženklo naudojimo kontrolę;
 • tiria turizmo specialistų rengimo reikmes, organizuoja ir įgyvendina turizmo sektoriaus specialistų kvalifikacijos tobulinimą, atlieka turizmo specialistų kvalifikacijų pripažinimą;
 • priima prašymus bei rengia dokumentų projektus dėl pažymėjimų, patvirtinančių, kad kelionių organizavimo paslaugų teikėjai atitinka nustatytus reikalavimus, ir suteikiančių teisę teikti atitinkamas turizmo paslaugas, išdavimo bei panaikinimo ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos svarstyti Kelionių organizatorių, kelionių agentūrų ir kelionių agentų pažymėjimų išdavimo komisijai;
 • pagal kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių politinių ir visuomeninių sankcijų turizmo srityje priežiūrą;
 • atlieka turizmo paslaugų teikėjų veiklos stebėseną ir priežiūrą;
 • teikia išvadas dėl vartotojų (turistų) prašymuose nurodytų reikalavimų ir pardavėjo, paslaugų teikėjo pateiktų paaiškinimų, kelionių organizatoriaus ir (ar) kelionių agentūros veiksmų (neveikimo) teikiant turizmo paslaugas;
 • vykdo personalo administravimo funkcijas (organizuoja Departamento valstybės tarnautojų priėmimo į tarnybą konkursus; rengia darbo sutartis, įsakymų dėl personalo priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo projektus; rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Departamento struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo; organizuoja Departamento valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, kvalifikacijos kėlimą);
 • pagal kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, įgyvendina ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimus Departamente;
 • teikia teisines konsultacijas;
 • konsultuoja fizinius asmenis bei ūkio subjektus, kurių veiklos stebėsena priskirta Skyriaus kompetencijai, teikia metodinę pagalbą dėl tinkamo teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų laikymosi;
 • Departamento interneto svetainei teikia informaciją, susijusią su Skyriaus kompetencija;
 • pagal kompetenciją atstovauja Departamentui teismuose, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja kolegialių institucijų veikloje;
 • pagal kompetenciją vykdo funkcijas, susijusias su atstovavimu, pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose, jų sudarytuose (įsteigtuose) komitetuose ir darbo grupėse;
 • teikia duomenis Departamento turizmo paslaugų teikėjų duomenų bazei;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus, Departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimus.
Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.