Print »  

Tikslinių rinkų skyrius

Atnaujinta 2013-07-02 13:57

Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Kab. nr. El. pašto adresas
Skyriaus vedėja
Živilė Stulpinienė
8 706 64 981 240 zivile.stulpiniene@tourism.lt
Vyriausioji specialistė (analitikė)
Elena Žibort
8 706 64 982 234 elena.zibort@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Olga Gončarova
8 706 64 983 234 olga.goncarova@tourism.lt
Vyriausiasis specialistas
Tomaš Jackevič
8 706 64 931 234 tomas.jackevic@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Indrė Šlyžiūtė
8 706 64 964 235 indre.slyziute@tourism.lt
Vyriausioji specialistė
Rasa Matulevičienė
8 706 64 975 234 rasa.matuleviciene@tourism.lt

Skyriaus uždaviniai:

 • atlikti turizmo rinkų ir Lietuvos turizmo paslaugų tyrimus;
 • užtikrinti Lietuvos turizmo rinkodaros planų tikslinėse Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkose bei Lietuvoje priemonių įgyvendinimą bei įgyvendinimo koordinavimą;
 • užtikrinti informacijos apie Lietuvą, jos turizmo ir kurortų galimybes užsienio ir vidaus turizmo rinkose sklaidą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • atlieka turizmo rinkų ir Lietuvos turizmo paslaugų tyrimus bei turizmo rinkų analizę;
 • įgyvendina Lietuvos turizmo rinkodaros planus tikslinėse Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkose bei Lietuvoje ir koordinuoja jų įgyvendinimą bei teikia pasiūlymus dėl reikiamų priemonių tikslinėse rinkose poreikio (pvz. spec. leidiniai ir kt. tarpkultūrinio adaptavimo priemonės, daugiakalbiškumo užtikrinimas);
 • rengia ir platina informaciją apie Lietuvą, jos pagrindines traukos vietoves, pagrindinius planuojamus renginius, jos turizmo ir kurortų galimybes užsienio ir vidaus turizmo rinkose;
 • aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos turizmo informaciniais centrais užsienyje ir užsienio žiniasklaida, bei pateikia jiems aktualiausią informaciją apie Lietuvą, jos pagrindines traukos vietoves, pagrindinius planuojamus renginius, jos turizmo ir kurortų galimybes;
 • analizuoja turizmo informacijos centrų statistines ataskaitas, jas apibendrina;
 • rengia metines, pusmetines ir ketvirtines analitines Lietuvos turizmo būklės apžvalgas, turizmo ekonomines prognozes strateginiam planavimui;
 • dalyvauja rinkodaros priemonių pagal patvirtintą Rinkodaros planą įgyvendinime ir koordinuoja turizmo informacijos centrų ir atstovybių užsienio valstybėse veiklą;
 • teikia pasiūlymus Rinkodaros skyriui dėl priemonių tikslinėse rinkose, įskaitant priemones, realizuojamas per Lietuvos turizmo informacijos centrus užsienyje, poreikio bei rengia turizmo informacijos centrų ir atstovybių užsienio valstybėse metinius veiklos planus;
 • įgyvendina finansinių išteklių, būtinų kasmetinėms rinkodaros priemonėms tikslinėse rinkose, poreikio planavimą;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su turizmo verslo asociacijomis;
 • vykdo Lietuvos turizmo rinkodaros stebėseną (monitoringą);
 • vykdo Lietuvos prioritetinių turizmo produktų pristatymą bei teikia pasiūlymus turizmo produktų tobulinimui ar nišinių produktų pristatymui tikslinėse rinkose;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ambasadomis užsienyje, užsienio valstybių ambasadomis Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos komercijos ataše skyriaus kompetencijai priklausančiais darbo klausimais;
 • užtikrina tinkamą šalies dalyvavimą tarptautinėse organizacijose;
 • dalyvauja Baltijos šalių turizmo marketingo strategijos įgyvendinime bei kituose tarptautiniuose rinkodaros projektuose;
 • pagal kompetenciją įgyvendina tarptautinėse sutartyse numatytas priemones;
 • pagal kompetenciją atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybės institucijose, kitose įstaigose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • dalyvauja konferencijose ir seminaruose, kuriuose svarstomi Skyriaus kompetencijai priklausantys klausimai;
 • atlieka Nacionalinės turizmo informacijos sistemos valdytojo funkcijas;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ir direktoriaus pavedimus.
Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.